HỢP ĐỒNG THỎA THUẬN MUA BÁN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*****************


HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ


                    Căn cứ Bộ Luật dân sự 2015 số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

                    Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên trong hợp đồng;

                    Hai bên thoả thuận và đồng ý ký kết hợp đồng dịch vụ với các điều khoản như sau:


                    Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

                    Theo yêu cầu của khách hàng, chúng tôi đảm nhận và thực hiện.


                    Điều 2: Thời hạn thực hiện hợp đồng

                    Hợp đồng này được thực hiện kể từ ngày sau khi 2 bên thỏa thuận trên mọi phương tiện thông tin liên lạc.

                    Thời gian dự kiến hoàn thành: kể từ ngày sau khi 2 bên thỏa thuận trên mọi phương tiện thông tin liên lạc.


                    Điều 3: Quyền, nghĩa vụ của khách hàng

                    1. Quyền của khách hàng:

                    Yêu cầu chúng tôi thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm thỏa thuận tại thời điểm thỏa thuận trên mọi phương tiện thông tin liên lạc

                    Trường hợp chúng tôi vi phạm nghiêm trọng theo thỏa thuận thì khách hàng có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

                    2. Nghĩa vụ của khách hàng:

                    Cung cấp cho khách hàng thông tin, tài liệu và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc (nếu có yêu cầu).

                    Trả tiền dịch vụ cho chúng tôi theo thỏa thuận tại hợp đồng này.


                    Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của chúng tôi

                    1. Quyền của chúng tôi:

                    Yêu cầu khách cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện để thực hiện công việc.

                    Được thay đổi điều kiện dịch vụ vì lợi ích của khách hàng mà không nhất thiết phải chờ ý kiến. Nếu việc chờ ý kiến sẽ gây thiệt hại, nhưng phải báo ngay cho khách hàng.

                    Yêu cầu khách hàng trả tiền dịch vụ.

                    2. Nghĩa vụ của chúng tôi:

                    Thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm thỏa thuận tại hợp đồng này.

                    Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong thời gian thực hiện công việc.


                    Điều 5: Tiền dịch vụ và phương thức thanh toán

                    1. Tiền dịch vụ: chúng tôi đã cung cấp tại website http://cungcapmuonline.com/BangGia.html

                    2. Phương thức thanh toán: chuyển khoản theo thông tin tại website


                    Điều 6: Chi phí khác

                    Chi phí khác hai bên thỏa thuận bổ sung nếu xét thấy cần thiết và đúng.


                    Điều 7: Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dịch vụ

                    1. Trường hợp việc tiếp tục thực hiện công việc không có lợi, khách hàng có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, nhưng phải báo cho chúng tôi biết trước 30 ngày. Khách hàng                     phải trả tiền dịch vụ theo phần dịch vụ mà chúng tôi đã thực hiện.

                    2. Trường hợp Khách hàng vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì chúng tôi có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng.


                    Điều 8: Phương thức giải quyết tranh chấp

                    Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề phát sinh cần giải quyết, thì hai bên tiến hành thỏa thuận và thống nhất giải quyết kịp thời, hợp tình và hợp lý.


                    Điều 9: Các thoả thuận khác

                    Hai bên đồng ý đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này.

                    Hai bên đồng ý thực hiện theo đúng các điều khoản trong hợp đồng này và không nêu thêm điều kiện gì khác.

                    Hợp đồng này được thành lập, cả hai bên đều phải tuân thủ các điều ở trên.